KVKK Aydınlatma Metni

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Bu kapsamda 6698 Sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (“KVK Kanunu”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu sebeple işbu beyan, Veri sorumlusu’nun internet sitesi üzerinden gerçekleştirdiği faaliyetleri kapsamında kişisel verileri elde edilen ilgili kişileri bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Veri sorumlusu olarak tarafımızca düzenlenen bu metnin tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda metin güncellenecektir.

1. VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:

Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumluyuz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanın gerekmediği durumlarda yapacağınız bilgilendirmeyle birlikte Veri sorumlusu olarak kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacağız. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz başta Türk Medeni Kanunu olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince internet sitemizi ziyaret edebilmeniz, ziyaretinizle ilgili güvenlik ve meşru menfaatlerin korunabilmesi, ülkemiz için yapacağımız çalışmalarda görüşlerinizden yararlanmak amaçlarıyla Ek-1’de yer alan kişisel verileriniz işlenmektedir.

Bu amaçla işlediğimiz kişisel verilerinizi yurtiçinde ve yurtdışında ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, ilgili otoritelere, dışarıdan hizmet alınan danışmanlık, teknoloji ve eğitim şirketlerine ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI:

Kişisel verileriniz; Veri sorumlusu aracılığıyla, internet sitemizi ziyaretiniz sırasında doldurulan sair formlar, internet sitemiz, sosyal medya kanallarımız, elektronik posta ile iletilen bilgiler ile sair her türlü kanallar aracılığıyla, onayınız dahilinde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ:

Veri sorumlusu olarak işlediğimiz kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel verileri o veriyi işlerken internet sitesinde gerçekleştirilen faaliyetler ile bağlı olarak işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklamaktayız. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel verileri ilk imha tarihinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde Veri sorumlusu olarak tarafımıza başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi iletebilirsiniz;

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

4. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

5. KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

6. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak https://www.solparti.org internet adresinde yer alan başvuru formatını kullanarak;

1. Mithatpaşa Caddesi 45/15Çankaya , Ankara adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü mektupla

2. Tarafınıza ait kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza kullanmak suretiyle ya da tarafımıza daha önce ilettiğiniz ve bünyemizde kayıtlı olan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle başvurunuzu bilgi@solparti.org e-posta adresine mail ile ileterek kullanabilirsiniz.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Veri sorumlusu olarak tarafıma ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinizin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, tarafımca başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Veri sorumlusu olarak CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Veri sorumlusu olarak tarafımızca, talep konusu kişisel verinin gerçek sahibi olup olmadığınızı tespit etmek adına tarafınızdan gerekli bilgi ve belgeleri talep edebilir ve başvurunuzda belirtilen hususları netleştirmek adına tarafınıza başvurunuz ile ilgili soru yöneltebiliriz.

Veri sorumlusu olarak tarafımızca aşağıda yer alan hallerde başvurunuz, gerekçesi açıklanarak reddedilebilir:

• Kişisel verilerinizin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

• Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerinizin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

• Kişisel verilerinizin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

• Kişisel verilerinizin işlenmesinin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

• Tarafınızca alenileştirilmiş kişisel verilerinizin işlenmesi.

• Kişisel verilerinizin işlenmesinin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

• Kişisel verilerinizin işlenmesinin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

• Talebinizin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimalinin olması

• Tarafınızca orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

• Talep ettiğiniz bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Veri sorumlusu olarak talebinize ilişkin cevabımı yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza bildireceğiz. KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunuzun reddedilmesi ve verilen cevabı yetersiz bulmanız veya başvurunuza süresi içerisinde cevap verilmemesi hâllerinde; Veri sorumlusu olarak cevabımızı öğrendiğiniz tarihten ya da cevap vermemiş olmam hâlinde cevap süremin bitimi tarihinden itibaren 30 (otuz) ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilirsiniz.

EK-1: Kişisel Veri Kategorileri

Kimlik Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Avukatlık Kimliği, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler

İletişim Bilgisi: Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-posta gibi bilgiler

Diğer Veri Kategorileri: İkamet edilen il ve ilçe, Meslek, Eğitim durumu, sosyal medya hesapları adresleri